Politika Privatnosti I Zaštite Osobnih Podataka

OPĆA NAČELA

Vivero Plants poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju Hrvatski zakoni, u okviru kojih je određeno djelovanje društva, a posebno, u smislu zaštite i obrade osobnih podataka, one koje propisuju Zakon o zaštiti osobnih podataka i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679)-GDPR.

Informacijski sustav koji koristi Vivero Split zaštićen je najsuvremenijim enkripcijama i sigurnosnim standardima.

Konkretna svrha i načini obrade Vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg se ti podatci prikupljaju. U svojem poslovanju vodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da se podatci obrađuju zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni koji su nužni za tu svrhu.

Vaši osobni podatci čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada zbog određenih zakonskih propisa postoji obveza za duljim pohranjivanjem osobnih podataka, odnosno u slučaju kada je to određeno pravnim obvezama društva.

Pristup dijelu Vaših osobnih podataka mogu imati isključivo oni izvršitelji obrade koji su, prema potrebi, prisutni u poslu posredovanja i u poslu naručivanja, izrade i dostave proizvoda, kao što su poslovni partneri i dobavljači te dostavne službe.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Vivero Plants kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti društva, bilo da su podatci dobiveni od Vas osobno, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:

1. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora

2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobni podatci obrađuju se i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja legitimnih interesa Vivero Split Primjerice, takav legitiman interes može biti:

• vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima

• otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara

• zaštita osoba i imovine

• ispunjavanje Vaših zahtjeva ili za interne potrebe društva, kao što su revizija i analiza podataka

• odgovaranje na vaše upite i komentare

3. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti, Vivero Plants se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza kao što je postupanje u skladu s Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina i ostalim.

4. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha isključivo nakon zaprimanja Vaše privole za obradu osobnih podataka u takve svrhe. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama uvodno navedene uredbe GDPR,neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo na opoziv iste u svakom trenutku.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Vivero Plants obrađuje one osobne podatke koji se prikupe tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje poslovnih aktivnosti obrta i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatci se prikupljaju iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su društvu legitimno priopćeni od strane ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

Vaše osobne podatke niste dužni dostaviti uz napomenu da Vivero Plants u tom slučaju neće biti u mogućnosti ispunjavati svoje zakonske obveze i stupiti s Vama u legitiman poslovni i ugovorni odnos.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

Vivero Plants će Vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes društva, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu elektronske pošte: info@vivero-plants.com uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako Vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Vivero Plants obvezuje se čuvati Vaše osobne podatke i neće ih učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

• pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka

• nadležnim javnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti

• kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima

• kada postoji zakonska dužnost dostave tih podataka

Koja su Vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:

• zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na Vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane

• zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka

• uložiti prigovor na obradu osobnih podataka

• tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena ili kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Vivero Plants te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Vivero Split, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično

• ograničiti obradu podataka u slučaju da osporavate točnost podataka, sve dok se ne provjeri njihova točnost

• prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo

• podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu

Traženje pristupa Vašim osobnim podatcima ili traženje ispravka Vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo Vas da se obratite na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da Vivero Plants nema zakonsku osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.

Shopping Cart